Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad.

Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.

Selskapsavtale – Agder Renovasjon IKS

0
Ansatte
0
Innbyggere
0
Abonnenter

Formål

Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Oppgaver

Vi har ansvar for innsamling, mottak og behandling av avfall og slam. Selskapet har deponi i Heftingsdalen (delvis nedlagt), hvor det også er anlegg for kompostering av matavfall, kverning av treavfall, slambehandling, sikkerhetsmakulering og anlegg for pressing av plast, papir og papp. Det drives også en Gjenbruksbutikk i Heftingsdalen. Innsamling av avfall og slam er konkurranseutsatt og utføres av andre aktører etter anbud.

Fra 2021 har vi også overtatt ansvar for fakturering av renovasjonsgebyret. Kundene skal nå kontakte Agder Renovasjon ved endring av abonnement og fakturaspørsmål.

Styret i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS ledes av et representantskap og et styre. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. I styret sitter også en representant for de ansatte. I styret er følgende: Åge Nystøl (styreleder), Pål Koren Pedersen, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, Bjørg Engeset Eide, Ingrid Dorthea Skårmo og Ole Thomas Gustavsen (ansattes representant fom 1.5.19).

Mottaksanlegg
Agder Renovasjon IKS har 2 mottaksanlegg. Disse ligger i Heftingsdalen i Arendal og på Østerhus i Grimstad. Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften i Heftingsdalen.

Miljøfyrtårn
Agder Renovasjon IKS er Miljøfyrtårnsertifisert. «Klima og miljørapporten» tilgjengeliggjøres ved forespørsel.